Tietosuojailmoitus

1 Rekisterinpitäjä

Kuljetus K. Räsänen
Norjanrinne 17, 70820 Kuopio
0400955209
info@kkr.fi

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Keijo Juha Mikael Räsänen
0400955209
info@kkr.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, jäljempänä ”Rekisteri”

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perustana on asiakassuhde ja siihen perustuva yrityksen oikeutettu etu tai asiakkaan (rekisteröidyn) antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen tuottamien muutto- ja kuljetuspalveluiden suorittaminen asiakkaalle ja näiden palveluiden kehittäminen.

5 Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan vain asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katusoite sekä muut asiakkuutta koskevat tiedot, kuten yrityksen ja yrityksen yhteyshenkilöä koskevat tiedot.

6 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille, joilla tietoihin on lakisääteinen oikeus.


Yrityksemme käyttää palveluiden tuottamisessa osittain myös alihankkijoita, joille tietoja voidaan luovuttaa edellä mainitussa tarkoituksessa ja vain siltä osin, mikä on palvelun suorittamiseksi tarpeellista alihankkijan suorittamien toimenpiteiden osalta.

7 Tietojen suojaus ja säilytysaika

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja sen sisältämät tiedot on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojaustoimenpiteillä. Rekisterin tietoja voivat käyttää vain siihen tehtäviensä taholta oikeutetut henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.


Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista siten kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) on säädetty.


Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kun asiakas on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.